Skip to content
Početna stranica » Blog » Kako vam pokazatelji produktivnosti mogu pomoći da budete korak ispred konkurencije?

Kako vam pokazatelji produktivnosti mogu pomoći da budete korak ispred konkurencije?

  • Edukacija
Pokazatelji produktivnosti na Bon.hr portalu

Nema povećanja konkurentnosti bez razumijevanja izvora produktivnosti poduzeća, a naročito produktivnosti rada. Za menadžere i poduzetnike ključno je razumjeti što pokazatelji produktivnosti govore. Oni pomažu u donošenju kvalitetnih odluka, povećanju učinkovitosti poslovanja te praćenju i održavanju konkurentskih prednosti. Provjerite kako vam mogu otkriti poslovnu strategiju konkurenata te zašto je važno raspoznavati trendove!

Što je produktivnost zapravo?

Ključ ekonomskog rasta i povećanja konkurentnosti je produktivnost. Premda veća produktivnost ne mora istodobno značiti i gospodarski rast, ipak nema održivog, dugoročnog gospodarskog rasta bez povećanja produktivnosti. Produktivnost obično dijelimo na četiri vrste:

  • ukupna faktorska produktivnost
  • produktivnost rada
  • produktivnost kapitala
  • materijalna produktivnost.

Na Bon.hr portalu usredotočili smo se na mjerenje produktivnosti rada kroz različite pokazatelje. Upravo nam produktivnost rada može pružiti dublji uvid u performanse poduzeća. Primjerice, tijekom recesije 2009. u SAD-u, output i radni sati su padali, dok je produktivnost rada rasla, kako ističe Investopedia. Ako vas, dakle, zanima što se krije iza pada ili rasta prihoda, odnosno rashoda poduzeća, provjerite što vam ovi pokazatelji mogu otkriti!

Gdje se nalaze pokazatelji produktivnosti i kako ih interpretirati

Unutar Bon.hr portala, odaberite željeno poduzeće, zatim “Pokazatelji”. U drugom stupcu, odnosno kartici odaberite “Produktivnost”. U njima će na prvom mjestu biti istaknuti prihodi po zaposlenom, a zatim EBITDA po zaposlenom i neto dobit na istoj razini. To će vam dati sliku o tome koliko svaki zaposlenik stvara prihoda, odnosno dobiti za poduzeće.

Pokazatelji produktivnosti_primjer

Slika 1. Pokazatelji produktivnosti na primjeru jednog hrvatskog velikog proizvođača
Izvor: Bon.hr portal

Ispod njih, nalaze se razloženi rashodi: najprije rashodi po zaposlenom, a zatim troškovi osoblja po zaposlenom. Ova dva pokazatelja iskazana su na godišnjoj razini. Na koncu, tu je bruto (odnosi se na tzv. bruto 1) te neto plaća po zaposlenom na mjesečnoj razini, kao i ukupan broj zaposlenih u poduzeću. Svi su ovi podaci iskazani za posljednjih pet izvještajnih godina, tako da možete raspoznati i određene trendove. Ujedno, ove podatke možete izvesti (eksportirati) za detaljniju analizu.

Pokazatelji produktivnosti: što nam govore o prihodima?

Prihodi po zaposlenom

Iz ovog se pokazatelja vidi koliko je poduzeće učinkovito u generiranju prihoda. Naime, rast prihoda katkad može biti potaknut velikim zapošljavanjima. No, ako želimo postići što veću sinergiju između zaposlenika, prihodi po zaposleniku trebali bi rasti. Obrnuto, ako poduzeće ima manje prihode, povećanje prihoda po zaposleniku reći će nam da problem nije u padu produktivnosti, nego negdje drugdje.

EBITDA po zaposlenom

Ovaj se pokazatelj odnosi na visinu dobiti prije kamata, poreza i amortizacije podijeljenu s brojem zaposlenih. I dok neto dobit može ovisiti o strukturi kapitala, visini poreza na dobit (primjerice, ona se razlikuje za poduzeća s različitom visinom prihoda) i obračunatoj amortizaciji, EBITDA po zaposlenom daje nam usporedivu razinu profitabilnosti po zaposleniku za poduzeća s različitim poslovnim strategijama.

Neto dobit po zaposlenom

Koliko dobiti ostaje vlasnicima po svakom zaposlenom? Na to nam pitanje daje ovaj pokazatelj. Ako je visina dobiti kontinuirano negativna ili iznimno niska, znači da vlasnici preuzimaju nesrazmjernu visinu rizika za investirani kapital i da strategija nije dugoročno održiva. S druge strane, ako je razina neto dobiti po zaposlenom veoma visoka, a pokazatelji plaća niski, postoji opasnost odljeva radnika koji će tražiti kompenzaciju primjereniju svojoj razini produktivnosti.

Prepoznajte razlike u poslovnim strategijama preko troškova osoblja

Rashodi po zaposlenom

Visina rashoda po zaposlenom, osobito kad se promatra u petogodišnjem razdoblju, može nam reći dosta o tome kako poduzeće upravlja rashodima. Primjerice, nije isto rastu li ukupni rashodi dok rashodi po zaposlenom padaju ili ukupni rashodi padaju, ali zato rashodi po zaposlenom rastu. Ovako možemo svesti visinu rashoda na jediničnu razinu i promatrati kako poduzeće zaista upravlja rashodima, posebice ako troškovi osoblja u njima imaju značajan udio.

Troškovi osoblja po zaposlenom

Od čega se sastoje troškovi osoblja? To je, na razini poduzeća, zbroj svih neto plaća i nadnica, poreza te doprinosa na plaću i iz plaće. Kad promatramo ove troškove na razini zaposlenika, oni nam govore koliki su ukupni troškovi plaće po zaposlenom.

S obzirom na to da zaposlenici nemaju jednake porezne obveze te da postoje različite vrste olakšica za zapošljavanje, od kojih neke drastično smanjuju obveze poslodavca po pitanju doprinosa, visina troškova osoblja po zaposlenom može se razlikovati kod poduzeća koja isplaćuju istu neto plaću.

Ovaj pokazatelj daje nam naslutiti koliki je udio troškova zaposlenih u rashodima poduzeća te, samim time, koliko će eventualno povećanje utjecati na konkurentnost poduzeća. Isto tako, različit udio troškova zaposlenih kod poduzeća u istoj industriji može nam ukazati na razlike u njihovim poslovnim strategijama.

Zašto je važno promatrati i bruto i neto plaće?

Prosječna neto plaća

Ovaj se pokazatelj odnosi na prosječnu isplaćenu neto plaću u promatranoj godini. Ona ne obuhvaća različite dodatke neto plaći. Istovremeno, to je iznos koji zaposlenik dobiva na račun, nakon plaćenih poreza i doprinosa pa valja imati na umu da on može rasti ako zaposlenici dobiju uzdržavanog člana, dijete ili određeno uvećanje osobnog odbitka putem poreznih izmjena. Ipak, većina posloprimaca u Hrvatskoj promatra isključivo neto plaću te je ovaj pokazatelj važan za razumijevanje standarda koji određeno zaposlenje pruža.

Prosječna bruto plaća

Plaće se u Hrvatskoj ugovaraju u bruto iznosu, odnosno uz uračunate doprinose iz plaće te porez na dohodak. I dok neto plaće mogu varirati ovisno o poreznoj politici i visini neoporezivog odbitka, bruto plaće ovise o eksplicitnom dogovoru posloprimca i poslodavca. Uvijek je dobro promotriti kretanje bruto plaće kroz petogodišnje razdoblje: raste li prosječna plaća, i koliko? Ako poduzeće isplaćuje relativno niske plaće, one će morati rasti i zbog povećanja minimalne plaće pa to imajte na umu kad promatrate stope rasta.

Isto tako, promotrite: raste li plaća manje ili više od povećanja EBITDA-e, odnosno neto dobiti po zaposlenom? I kakav je taj rast u usporedbi s prosječnim rastom plaća u državi? Ovi podaci mogu biti osobito korisni menadžmentu poduzeća, HR stratezima te analitičarima, posebice kad se uspoređuju s konkurencijom. Inače, na Bon.hr portalu možete jednostavno pratiti konkurenciju uključivanjem monitoringa.

Broj zaposlenih

Ovaj se broj odnosi na nazivnik kod svih ovih podataka: broj zaposlenih u poduzeću tijekom kalendarske godine. On se odnosi na prosječan broj zaposlenih i zaokružuje se na cijeli broj. Tako će, primjerice, poduzeće koje je na početku godine imalo dvoje zaposlenih i u travnju je zaposlilo još jednu osobu, imati navedena 3 zaposlena u ovom retku. U drugom slučaju, poduzeće u kojem je od troje zaposlenih jedna osoba dobila otkaz ugovora u kolovozu, za ovo će razdoblje isto tako imati naznačeno troje zaposlenih.

***

Ako želite da vam svi pokazatelji produktivnosti za hrvatska poduzeća budu na dlanu, odaberite svoj Bon.hr paket ovdje. A ako vas zanimaju pokazatelji profitabilnosti, potražite ih ovdje.

Podijelite ove korisne informacije: